Warunki uczestnictwa

● Wcześniejsze przygotowanie do modlitwy słowem Bożym oraz pielęgnowanie jej w codzienności.

● Osobiste pragnienie i zgoda na podjęcie ośmiodniowych rekolekcji przeżywanych w klimacie pustyni i pełnego   milczenia.

● Zgoda na indywidualne rozmowy z kierownikiem duchowym.

● Rekolekcje „Lectio divina” zawierają 4 etapy formacji. Co roku można skorzystać z jednego etapu formacji, rozpoczynając od pierwszego. W tej sesji proponowane są 3 podstawowe etapy formacji według Ewangelii (nie będzie etapu II – ze św. Mateuszem) oraz Pogłębienie z Umiłowanym uczniem według Ewangelii św. Jana.

 

UWAGA!!! AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI REKOLEKCJI LECTIO DIVINA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19!

Podtrzymujemy nasze zaproszenie do udziału w rekolekcjach Lectio divina w terminie 6 – 14 sierpnia 2020 r., z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Korzystamy głównie z wytycznych dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów. Wysyłając czy potwierdzając swoje zgłoszenie należy wyrazić zgodę na aktualne wymagania związane z trwającym stanem epidemii.

Osoba zgłaszająca się do nas na rekolekcje czy sesje powinna spełniać następujące warunki bezpieczeństwa sanitarnego

 1. Jest zdrowa i nie posiada objawów zakażenia koronawirusem;
 2. Nie jest pracownikiem zaangażowanym w środowiskach podwyższonego ryzyka zakażenia (praca w szpitalu zakaźnym i wśród osób z podejrzeniem koronawirusa);
 3. Nie jest w tym czasie objęta przepisaną prawem kwarantanną;
 4. Nie miała i nie ma aktualnie kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem (chyba, że po stwierdzonym kontakcie odbyła przepisaną prawem kwarantannę);
 5. Nie przebywa obecnie poza granicami Polski, chyba, że w dwustronnej umowie Polski i danego Państwa taka możliwość istnieje bez obowiązku odbywania kwarantanny po rekolekcjach;
 6. Zaopatrzona jest w przepisane środki prewencyjne na okres trwania rekolekcji: obowiązkowo maseczki, zalecane także rękawiczki i własny pojemniczek ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%;
 7. Zgadza się na prewencyjne mierzenie temperatury, jeśli prowadzący rekolekcje uznają to za potrzebne;
 8. W razie pojawienia się przed rekolekcjami symptomów chorobowych lub innych przeszkód losowych prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, tak, aby ze zwolnionego miejsca mogła skorzystać inna osoba oczekująca na przyjęcie. Takie powiadomienie jest bardzo ważne, ponieważ liczba miejsc w WSD w Elblągu, gdzie normalnie mogliśmy przyjąć do 40 osób zostaje ograniczona do 20.

W czasie rekolekcji będziemy kierować się następującymi zasadami, które uczestnicy mają w pełni respektować

 1. Ze względu na ograniczenia prewencyjne będziemy przyjmowali uczestników w mniejszej niż zwykle liczbie – stosownie do tego, na co pozwalają aktualne wytyczne;
 2. Na teren Seminarium wstępują jedynie uczestnicy rekolekcji. Osoby trzecie, które towarzyszyły uczestnikom w podróży i w dotarciu na rekolekcje nie wstępują do budynku WSD;
 3. Pokoje będą przygotowane na przyjęcie uczestników zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi;
 4. Przed wejściem do pomieszczeń wspólnego przebywania będą umieszczone dozowniki ze środkami dezynfekującymi;
 5. Miejsca wspólnego przebywania i użytkowania będą regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone;
 6. Przez cały czas trwania rekolekcji lub sesji od momentu przybycia do ich zakończenia nie będzie możliwości wychodzenia poza teren WSD;
 7. Pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika będzie skutkować niemożliwością kontynuowania rekolekcji lub sesji.

Zakwaterowanie i posiłki

 1. Osoby będą zakwaterowane zasadniczo w pokojach 1.osobowych.
 2. Możliwość zamieszkania w pokoju 2.osobowym (maksymalna opcja) dla osób, które należą do tej samej rodziny, wspólnoty zakonnej, seminarium duchownego czyli przyjeżdżają do nas z tego samego domu, w którym na co dzień mieszkają; ostateczna decyzja dotycząca zakwaterowania należy do organizatorów rekolekcji i sesji;
 3. Posiłki będą podawane według wytycznych prewencyjnych.

Przebywanie uczestników rekolekcji na terenie WSD

 1. Przed wejściem do miejsc wspólnego przebywania dezynfekujemy ręce a w pomieszczeniu zachowujemy odstęp określony przepisami;
 2. Uczestnicy będą korzystali z łazienek i toalet znajdujących się w pokojach, w których są zakwaterowani;
 3. Uczestnicy będą używali maseczki (lub apaszki) zgodnie z zasadami prewencyjnymi.

Ofiara za rekolekcje

 1. pokój 1.osobowy z łazienką – 550 zł.
 2. pokój 2.osobowy z łazienką – 500 zł. (od osoby)
 3. dodatkowa ofiara związana z zapewnieniem środków prewencyjnych – 20 zł.
 4. składnie ofiary można realizować także przelewem przed przyjazdem na rekolekcje na konto CNE: Bank PeKao S.A., ul. Stary Rynek 18a, 82-300 Elbląg, nr konta: 37 1240 2265 1111 0010 7112 5533.

Uwaga! 

Zgłoszenie na rekolekcje wysyłane do nas przed epidemią i nie odwołane w międzyczasie, a także zgłoszenia nadsyłane obecnie, traktujemy jako równoczesne wyrażenie zgody na przestrzeganie przedstawionych wyżej warunków pobytu na rekolekcjach oraz jako akceptację wytycznych prewencyjnych i zasad sanitarnych wymaganych prawem.

Jak tylko pojawiać się będą kolejne zmiany związane z sytuacją epidemii i mające związek z naszymi rekolekcjami, będziemy na bieżąco modyfikować ograniczenia prewencyjne i zasady sanitarne zgodnie z nowymi wytycznymi.

Drodzy! Przyjmijmy z pokorą i w postawie ewangelicznego posłuszeństwa nakazane nam ograniczenia prewencyjne. Związane z nimi uciążliwości podejmijmy w duchu wiary i umartwienia oraz w intencji owocnego przeżycia rekolekcji. Przede wszystkim zaś ucieszmy się tym, że, choć powoli i z pewnymi ostrożnościami, mamy możliwość przeżycia rekolekcji organizowanych przez Centrum. 

LD 2020 – aktualizacja informacji – POBIERZ PLIK